Björketorp - Hulta, Mark

Skogsskifte på 4,4 ha i Björketorp - Hulta. Totalt 885 m³sk. Förvärv genom fastighetsreglering.
Björketorp - HultaBjörketorp - HultaBjörketorp - HultaBjörketorp - Hulta

Fakta

Typskogsskifte på 4,4 ha
Totalareal4.4 hektar
Pris500 000 kr Utgångspris

Skogsskifte på 4,4 ha i Björketorp - Hulta

Skogsskifte på 4,4 ha i Björketorp - Hulta.
Totalt 885 m³sk. Förvärv genom fastighetsreglering.

Fastighet

Mark Mjöllösa 1:1 - skifte 2 och 3.
skogsskifte på 4,4 ha - inriktning Skog
Adress: Björketorp - Hulta
Område: Hulta

Typ

skogsskifte på 4,4 ha.

Inriktning

Skog

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 4,4 ha

Jakträtt:

Jakten är f.n. upplåten. Jakten är fri i samband med tillträdet av skogsskiftet.

Angående fastighetsreglering:

Aktuellt skifte (skifte 3) är del av fastigheten Mark Mjöllösa 1:1.

Skiftet kan, på grund av sin storlek, inte bilda egen fastighet.
SKIFTET KAN ENDAST FÖRVÄRVAS GENOM FASTIGHETSREGLERING.
KÖPAREN MÅSTE HA EN EGEN JORDBRUKSFASTIGHET (taxeringskod 110 eller 120) TILL VILKEN SKIFTET KAN REGLERAS.
Skiftet försäljes fritt från inteckningar.
Köparen svarar för kostnaderna för fastighetsreglering.
I samband med lantmäteriförrättningen gör lantmätaren en utredning av gemensamhetsanläggningar, servitut m.m.

I samband med fastighetsreglering sker en arealmätning av aktuellt skifte. Lantmäteriets areal kan avvika från redovisad areal i skogsbruksplanen från 2014.

Mark för byggnation:

I området Hulta finns flera gårdar och småhus. Avdelning 15 (se bifogad skogskarta) passar utmärkt för byggnation (efter avverkning av den nu stående skogen).
OBS! Det är inte sökt förhandsbesked om bygglov.

SKOGSMARKEN:

Beskrivning av skogsmarken:
Aktuellt skifte är del av fastigheten Mjöllösa 1:1. Det är endast detta skogsskifte som säljs.

Skogsskiftet ligger strax intill byggnaderna i Hålta.
Skiftet (skifte 3) är på 4,3 ha med övervägande del granskog.
Granskogen på skiftet är delvis översluten och behöver snarast gallras.

Skogsbruksplan upprättades i februari 2014 av Olle Linder. Skogens har därefter växt under 5 tillväxtsäsonger.

På bifogad karta (pdf-fil) består skiftet av avdelning 15 och 16.
Avdelning 15 är på 0,9 ha produktiv 30-årig skog - som består av löv (ca 60 %) och gran (ca 40 %). Bonitet/ståndortsindex: B26.

Avdelning 16 är på 3,4 ha produktiv 30-årig skog - som består av gran (ca 90 %) och löv (ca 10 %). Bonitet/ståndortsindex: G36.

Totalt har skogsskiftet en virkesvolym på ca 788 m³sk. (enligt skogsbruksplan).

Med 5 års tillväxt skall det idag finnas ca 885 m³sk - enligt skogsbruksplan.

Observera att säljaren ej garanterar riktigheten i lämnade areals- och volymsuppgifter. Bedömningen av skogens volym m.m. är en okuläruppskattning. Intressenter/köpare av skogen är upplysta om att uppgifterna är ungefärliga och framtagna på för skogsbruksplanläggning gängse sätt.

Ekonomi

Pris 500000 kr Utgångspris.

Vägbeskrivning

Från Björketorp: Kör mot Förlanda. Efter 500 meter - tag av mot Knalta och kör ca 3 km. Framme!

HitCounter