Hulatorp Heden 2, Mark

Hulatorp 3:5. Startegiskt placerad fastighet på 2,7 ha - utan byggnader. Nuvarande ägare har beviljats bygglov för verksamhetslokal på 394 m².
Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2Hulatorp Heden 2

Fakta

Typ2,7 ha med bygglov
Totalareal2.7 hektar
Pris1 300 000 kr som utgångspris

Bygglov klart (!) - för verksamhetslokal / café på 394 m².

Hulatorp 3:5. Strategiskt placerad fastighet på 2,7 ha - utan byggnader.
Nuvarande ägare har beviljats bygglov för verksamhetslokal på 394 m².

Fastighet

Mark Hulatorp 3:5.
2,7 ha med bygglov - inriktning Övrigt
Adress: Hulatorp Heden 2, 519 94 Björketorp
Område: 1 km norr Björketorp

Typ

2,7 ha med bygglov.

Inriktning

Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 2,7 ha, fördelat på inägomark 2,7 ha.

Undersökningsplikt:

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Angående taxeringsvärdet:

I nuvarande taxering finns bostadshus och ekonomibyggnad med. Byggnaderna var förfallna och är nyligen borttagna. Fastigheten bör lämpligen omtaxeras.

Skogsskifte i Berghem:

Utöver området vid väg 41 finns ett litet skogsskifte på ca 2.500 m² vid Ringemosse (strax söder Madkullen). Se bifogade kartor.

Mark med bygglov:

Bakgrund:
Nuvarande ägare förvärvade fastigheten Hulatorp 3:5 för sitt strategiska
läge utmed väg 41.

Hulatorp 3:5 är på 2,69 ha enligt taxering. På fastigheten fanns tidigare ett gammalt nedfallet bostadshus samt en skogsdungen runt huset. Hus och skog togs bort och marken planades ut och grusades delvis upp.
Elen har dragits om på fastigheten så att nuvarande elkabel går från väg 41 och utmed östra gränsen. Ett elskåp har satts upp i höjd med grannfastighetens bostadshus (ca 150 meter in från väg 41).

Grävd vattenbrunn finns i höjd med elskåpet.

I maj 2015 lämnade ägaren in en ansökan om "Bygglov med lokaliseringsprövning för ny ekonomibyggnad." till Marks kommun.

Målet är att uppföra en byggnad för tillverkning (med lager och personalutrymmen) samt butik och en serveringslokal.

TILLVERKNINGSLOKAL:
Ägaren vill ha utrymme för småskalig tillverkning i en ca 120 m² stor lokal.
Utöver tillverkningslokalen skall det finnas lager och personalutrymmen.
Totalt ca 240 m².

BUTIK:
Intill tillverkningslokalen skall det finnas en mindre butik.

SERVERINGSLOKAL:
Utöver butik och tillverkning har bygglov beviljats för en serveringslokal - cafeteria - på ca 104 m² inkusive arbetsytor (disk, café, toalett).

Ägaren har tänkt att kombinera tillverkning med ett strategiskt placerat café - utmed väg 41.

Marken är fast - med mycket sand och det är lätt att både bygga och tillskapa parkeringsytor.

BYGGLOVSANSÖKAN BEVILJADES I AUGUSTI 2015 OCH GÄLLER I 2 ÅR.
Alla ansökningsavgifter är betalda.

Ägaren har varit i kontakt med byggföretag som har gett mycket bra offerter på uppförandet av önskad lokal. Ägaren kan ge mer information.

Intressenter kan beställa kopia i pdf-format på kommunens bygglovshandlingar samt arkitektritningar på byggnaden - exteriört och som planskiss. Kontakta mäklaren.

Ekonomi

Pris 1300000 kr som utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 206 000 kr fördelat på: Åkermark 68 000 kr, Ekonomibyggnader 138 000 kr. Typkod: 100, Lantbruksenhet, inte fastställd typ av.

Servitut

Rättigheter last: Nyttjanderätt: tele.

Vägbeskrivning

Aktuell fastighet ligger utmed väg 41 - ca 1,3 km norr om Björketorps samhälle. Se Egendomsmäklarnas gula skylt.

HitCounter