Morup / Äspelunda, Falkenberg

Vid Glommen - 10,9 ha god åkermark i 2 skiften.
Morup / ÄspelundaMorup / ÄspelundaMorup / Äspelunda

Fakta

Typ10,9 ha bra åkermark- Glommen
Totalareal10.9 hektar
Pris1 700 000 kr Utgångspris

17, 6 ha god åkermark vid Glommen.

Vid Glommen - 10,9 ha god åkermark i 2 skiften.

Fastighet

Falkenberg Äspelunda 10:1, 10,9 ha åker.
10,9 ha bra åkermark- Glommen - inriktning Spannmål
Adress: Morup / Äspelunda
Område: Äspelunda

Typ

10,9 ha bra åkermark- Glommen.

Inriktning

Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt EU-ansökans uppmätning för jordbruksmark. Totalt 10,9 ha, fördelat på åker 10,9 ha.

Angående jakten:

Jakten är f.n. utarrenderad på ettårsavtal.

BESKRIVNING AV MARKEN:

DET VÄSTLIGASTE OMRÅDET ligger med östergräns i gamla E6 och sträcker sig västerut mot havet. Marken omfattar skifte 3,4 och 5. Se karta.
Enligt länsstyrelsen är arealen i 9,27 hektar (brukbar areal enligt blockkarta).

Marken är helt stenfri. jordarten är sand/mo. Skiftet är väldränerat. Marken brukas aktivt.

ÖSTER OM OVANSTÅENDE OMRÅDE LIGGER ETT OMRÅDE PÅ 2,08 HA. (skifte 2). Se kartan. Arealen är uppmätt av Länsstyrelsen (brukbar areal enligt blockkarta).
Marken är helt stenfri. jordarten är sand/mo. Marken brukas aktivt.

Del i samfälld mark:
Äspelunda 10:1 ingår med 1/8 mantal i samfälligheten Falkenberg Äspelunda S:1.
Samfälligheten är del av Morups tånge naturreservat - se bifogad karta. Samfälligheten är markerad med röd kantlinje. Området består till största delen av strandängar som betas. En ersättning om ca 4.000 kr/år utgår f.n. till ägaren av Äspelunda 10:1.

Angående eventuell byggnation på Äspelunda 10:1
Från Äspelunda 10:1 har 2 markområden om ca 3 ha vardera tidigare styckats av till hästgårdar. Områdena är nu egna fastigheter och har beteckningarna 10:3 och 10:4 (se karta).
Skifte 2 - om ca 2 ha - ligger nära 10:3 och 10:4. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att få bygglov även på detta skifte.
Kontakta mäklaren för vidare information.

Ekonomi

Pris 1700000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde

Typkod 100, Lantbruksenhet, inte fastställd typ av,

Servitut

Rättigheter last: Vatten och avlopp - ledningsrätt.
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut - kraftledning. Avtalsservitut - kraftledning m.m.
Planbestämmelser: Fornlämningar

Vägbeskrivning

Skiftena ligger i anslutning intill gamla E6 - i höjd med Glommen. Se Egendomsmäklarnas skyltar.

HitCounter