Skene/Haby, Mark

Tomt lämpad för företagare som önskar affärsläge utmed R41 Borås - Varberg Tomten kan även bebyggas med bostadshus. Tomten bredvid "Ferraributiken".
Skene/HabySkene/Haby

Fakta

TypTomt ca 4 500 m2
Tomtarea4 500 m2

Fastighet

Mark Haby 4:6-tomt.
Tomt ca 4 500 m2
Adress: Skene/Haby

Typ

Tomt ca 4 500 m2.

Tomttyp

Tomtarea ca 4 500 m².
Tomten är även väl lämpad för företagare som önskar skyltläge intill R41

Servitut

Rättigheter förmån: Aktuell tomt är del av fastigheten Haby 4:6.
Lantmäteriet kommer att göra utredning av servitut, rättigheter/last, GA m.m. i samband med lantmäteriförrättningen vid ett förvärv.

Övrigt

Aktuellt skifte överlåtes fritt från penninginteckningar.

Aktuellt skifte är del av fastigheten Haby 4:6.
Vid förvärv av skiftet måste därför en lantmäteriförrättning genomföras.

Intressenter bör ta kontakt med Marks kommun för att få senaste informationen om kommunens planer, och eventuella restriktioner, i området.

Köparens undersökningsplikt:
Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Detta gäller både byggnader och mark. Tag gärna kontakt med Marks kommun för att informera Er om eventuella byggplaner, vägbyggnation m.m i området. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Vägbeskrivning

Gränsande till R41 mellan Borås Varberg, ca 300 m söder Örbyvägen
Infart från Örbyvägen

HitCounter