Griggebo 240, Tierp

Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240Griggebo 240

Fakta

TypSkogsfastighet
Totalareal120 hektar
Pris5 900 000 kr eller högstbjudande

Skogsfastighet 125 ha i norra Uppland

Skogsfastighet om 125 ha belägen cirka 6 km från Skärplinge. På fastigheten finns två bra bostäder samt en friliggande bastu med konferensrum. Fastigheten har flera ekonomibyggnader; ladugård, lada, och magasin. Dessutom har fastigheten ett eget sågverk (Logosol) med niometers sågbord. Marken uppdelad på 86,5 ha skog, 5,5 ha åker/bete och 27 ha myr är relativt väl samlad och har ett utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppgår till cirka 11850 m³sk. På fastigheten finns ett rekommenderat avverkningsförslag om cirka 5300 m³sk slutavverkning. Fastighetens jakträtt är för närvarande upplåten till det lokala jaktlaget där köparen erbjuds plats. På fastigheten finns en god stam av älg, vildsvin och rådjur.

Kontakta ansvarig mäklare för visning.

Fastighet

Tierp Griggebo 1:17.
Skogsfastighet - inriktning Skog
Adress: Griggebo 240, 819 65 Hållnäs

Typ

Skogsfastighet.

Inriktning

Skog

Huvudbyggnad/vita bostaden

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1885
Boarea: 150
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Under nuvarande ägares innehav har bostäderna genomgått omfattande renoveringar. På huvudbostaden har bland annat följande utförts: Nya avloppsledningar från kök och WC till avloppsbrunn 2008. Skorstenen är renoverad 2010, nytt tak med ny råspont, ny fasad med tilläggsisolering, nya fönster 2011, en värmepump luft/vatten installerades 2014. Köket renoverades 2013. 2014 installerades nytt kylskåp, ny spis samt spisfläkt och ny diskmaskin.

Byggnadssätt

Grundmur: Huggen sten
Grund: Torpargrund
Stomme: Liggande timmer
Bjälklag: Trä
Fasad: Träpanel
Takbeklädnad: Tegel
Fönster: 2-glasfönster
Uppvärmning: Värmepump luft/vatten samt ved

övrigt: Bostaden har vattenburet värmesystem som huvudsakligen värms av en värmepump luft/vatten. Som komplement finns en kökspanna inkopplad på det vattenburna värmesystemet. I övrigt finns eldstäder i bostadens kök och vardagsrum.

I april 2019 utfördes en friskkontroll på uppdrag av ägarens försäkringsbolag. I samband med denna noterades att golvmattan var lös i duschrummet på bostadens övervåning. Någon undersökning av orsaken gjordes inte men det noterades att duschrummet överlag är ålderstiget och troligen i behov av en renovering framöver.

Sidobostad/röda bostaden

Byggnadstyp: 1 plan
Byggnadsår: 1910
Boarea: 63
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Taket samt råsponten på sidobostaden byttes 2015. Samma år iordningställdes skorstenen med nytt insatsrör så båda eldstäderna är nu godkända att elda i. Under tidigare ägares innehav byttes sidobostadens fönster till 2-glasfönster. Samtidigt genomfördes en tilläggsisolering och ett panelbyte.

Byggnadssätt

Uppvärmning: Direktverkande el och ved

övrigt: I april 2019 utfördes en friskkontroll på uppdrag av ägarens försäkringsbolag. I samband med denna noterades en mindre fuktskada på väggen i badrummet. En fördjupad undersökning för att säkerställa omfattningen av skadan rekommenderades.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten är väl samlad i två skiften. Båda skiftena har god tillgång till väg med såväl egna som gemensamma vägar.

Enligt taxeringen uppgår fastighetens skogsareal till 91 hektar. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 86,5 hektar produktiv skogsmark.

Virkesförrådet på fastigheten är cirka 11850 m³sk (137 m³sk per hektar). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,5 m³sk per hektar.

Fastighetens skogsbestånd är åldersmässigt blandat men med en övervikt inom åldersklasserna 0-9 år (35 procent) och 60-69 år (23 procent). Av fastighetens virkesförråd är 45 procent gran, 33 procent tall och 22 procent löv.

Under planperioden finns ett rekommenderat avverkningsförslag med föryngringsavverkning av cirka 5300 m³sk och gallring av cirka 300 m³sk. Enligt skogsbruksplanen finns potential att föryngringsavverka större andel av fastighetens skogsbestånd. Mängden slutavverkning begränsas dock av skogsvårdslagen som begränsar andelen kalmark och skog yngre än 20 år till maximalt 50 hektar på brukningsenheter mindre än 100 hektar.

Fältarbetet för fastighetens skogsbruksplan är utfört oktober 2017. Aktuell skogsbruksplan är uppräknad med tillväxten för 2018 och 2019 utan nytt fältarbete. Alla uppgifter om fastighetens skogsmark är hämtade från aktuell skogsbruksplan.

Jakträtt

Jakten på fastigheten är upplåten till det lokala jaktlaget som jagar på cirka 330 hektar. På marken finns en god stam av älg, vildsvin och rådjur. Jaktlaget har haft en tilldelning på en vuxen älg var annat år och fritt på kalv. Nuvarande ägare har varit medlem i jaktlaget. Utöver en eventuell plats i jaktlaget utgår ett jaktarrende om 2600 kr per år.

Åkermark/inägomark

Enligt taxeringen består fastigheten av 4 ha åkermark samt 4 ha betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens samlade areal av inägomark/åker till 5,4 ha. Fastighetens åkermark har ägaren själv brukat. De senaste åren har marken varit långliggande träda som ägaren putsat en gång per år. Till marken hör EU-stödrätter som innehas av ägaren och följer med fastigheten.

Myr/impediment

Enligt skogsbruksplanen är 27,1 hektar av fastighetens areal myrmark/impediment. Markens produktionsförmåga för skog är låg men arealen kan erbjuda många fina jaktpass.

Bredband/fiber

Säljaren har tecknat anslutningsavtal för fiber till fastigheten. Någon anslutning är inte genomförd i dagsläget och något anslutningsdatum är inte känt. Avtalet kommer att överlåtas på en köpare. Kostnaden för anslutningen kommer att belasta den som är ägare vid anslutningstillfället. Enligt uppgift från IP-Only är anslutningskostnaden cirka 21000 kronor.

Fastighetens avlämnande samt inventarier

Ägaren kommer lämna vissa möbler och inventarier på fastigheten. Ingen ytterligare städning av bostäder eller ekonomibyggnader kommer ske. Viss del av det byggnadsmaterial som finns på fastigheten under visningen ingår i fastighetsöverlåtelsen.

De maskiner som finns på fastigheten ingår ej i fastighetsöverlåtelsen. En köpare av fastigheten erbjuds dock att köpa inventarier/maskiner separat. En oberoende värdering av maskinerna har genomförts som utgångspunkt för diskussion om köp. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och förvärvstillstånd från Länsstyrelsen krävs för att få lagfart. En köpare av fastigheten ska, efter kontraktstecknande, söka förvärvstillstånd samt betala avgiften för detta.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning samt på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar eventuell slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Ekonomibyggnader

Vinkelbyggd lada och ladugård:
Ladan har grusgolv, trästomme, träpanel och plåttak. Ladan är oisolerad och uppdelad i separata fack med egna portar. I ladan är ett isolerat utrymme med betonggolv inrett. Det isolerade utrymmet används idag som gårdsverkstad.

Ladugården har murade väggar, betonggolv och överbyggnad av trä. Den invändiga takhöjden är cirka 2,4 meter. Ägaren har burit av utrymmet och har därmed kunnat flytta de bärande stolparna för att skapa större öppna utrymmen och öka användningsmöjligheterna i byggnaden. I förlängningen av ladugården är en lada med timmerväggar, plankgolv och plåttak.

Bakom ladugården har ägaren uppfört ett utrymme för uppställning av fastighetens sågverk (Logosol med nio meters sågbord). Utrymmet har stomme och väggar helt i trä samt plåttak. En köpare av fastigheten erbjuds köpa Logosolen/sågbänken i samband med fastighetsaffären.

Utöver ovanstående byggnader finns ett friliggande magasin i timmer med plåttak. Byggnaden fungerar idag som trädgårdsförråd och vedbod.

Timmerstuga/jaktkåta

Invid "Gammelängen" har ägaren låtit uppföra en jaktkåta. Byggnaden har öppen eldstad för värme och matlagning. Här har ni en plats dit ni kan gå för att koppla av eller nyttja som samlingsplats under jakt.

Bastun

Före detta vagnslider som ägaren byggt om till bastun/konferens/gårdskontor 2010. Byggnaden är isolerad, har vatten indraget samt har en egen varmvattenberedare. Byggnaden har ett enkelt avlopp där duschvattnet infiltreras direkt i marken. Planlösningen är öppen med ett stort konferensrum, stort duschrum/omklädningsrum och en bastu. Byggnaden har en vedkamin placerad i konferensrummet som värmekälla. Den kompletteras med elelement för grundvärme när byggnaden inte används.

Konferensrummet är ljust med många fönster i flera väderstreck. Innertaket i konferensdelen är helt unikt med björk där man behållit barken för att bevara känslan och skog. Självklart är björken huggen på fastigheten och sågad i det egna sågverket. Omklädningsrummet har mosaikklinkers på golvet samt helkaklad duschhörna. Den vedeldade bastun är ljus och rymlig.

Ekonomi

Pris 5900000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 5 150 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 142 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 920 000 kr, Betesmark 24 000 kr, Åkermark 80 000 kr, Skogsmark 3 833 000 kr, Impediment 59 000 kr, Ekonomibyggnader 92 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Uppdämningsrätt, 03-IM1-31/346.1.
Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-73/22.1.
Ledningsrätt Starkström, 03-91:521.1.
Gemensamhetsanläggningar: Samfällighet: Tierp Griggebo S:1, Samfällighet: Tierp Griggebo S:2.

Övrigt

Fastigheten är belägen cirka 7 km från Skärplinge, cirka 3 mil från Tierp, cirka 8,5 mil från Uppsala och cirka 5 mil från Gävle. Kommunikationen till Uppsala, Stockholm och Gävle är effektiv via E4:an samt väg 76.
I Skärplinge finns förskola, skola årskurs F-9 mataffär, bensinstation, restaurang/pizzeria samt byggvaruhandel. I Tierp finns ytterligare service samt tågstation där bland annat Upptåget till Uppsala och Gävle stannar.

Vägbeskrivning

Från Stockholm/Uppsala: Kör E4:an norrut till Tierp (avfart 193). Kör av mot Tierp och följ vägen till Skärplinge (cirka 23 km). I Skärplinge ta höger mot Norrtälje/Östhammar. Efter cirka 50 meter ta vänster mot Ängskär/Hållnäs kyrka. Efter cirka 1 km ta höger mot Ängsskär. Efter cirka 6 km ligger fastigheten på höger sida av vägen.
Från Gävle: Kör väg 76 mot Östhammar/Norrtälje till Skärplinge. I Skärplinge ta vänster mot Ängskär/Hållnäs kyrka. Efter cirka 1 km ta höger mot Ängsskär. Efter cirka 6 km ligger fastigheten på höger sida av vägen.

HitCounter