Nolsjövägen 16D, Österåker

Nolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16D

Fakta

Stor skärgårdstomt med goda möjligheter till byggnation

Centralt på Ljusterö ligger denna fastighet. Bara ett stenkast från Ljusterö Torg erbjuds ni att uppföra ert eget paradis med vacker utsikt över Kyrksjön. Fastigheten är större än många andra skärgårdsfastigheter med sina 2,5 hektar. Fastigheten har egen strandlinje i Kyrksjön. Från fastigheten är det cirka 53 km till Stockholm och 33 km till Norrtälje.

Detaljplanen medger uppförande av en huvudbyggnad i två våningar med en byggnadsyta om 130 kvadratmeter, komplementbyggnader med en total byggnadsarea om 180 kvadratmeter. Detaljplanen ger dessutom möjlighet att uppföra en stallbyggnad för mindre djurhållning på fastigheten. Stallets byggnadsyta får enligt detaljplanen uppgå till hela 250 kvadratmeter.

Fastigheten har även anslutningsmöjligheter för el samt kommunalt vatten och avlopp. Kostnader för detta tillkommer.

Spekulanter får gärna själva besöka området och titta på tomten! Tomtens gränsrör är utmärkta.
För mer information, kontakta mäklaren.

Fastighet

Österåker Nolsjö 1:109 samt del av Nolsjö 1:6. - inriktning Fritid, Hästgård, Övrigt
Adress: Nolsjövägen 16D, 184 95 Ljusterö

Inriktning

Fritid, Hästgård, Övrigt

Byggrätt

Byggnadssätt


Övrigt: Fastigheterna är i dagsläget obebyggda men möjligheterna att uppföra en egen gård är goda. Huvudfastigheten Nolsjö 1:109 är belägen inom detaljplanen för Nolsjö, Österåkers kommun (se bifogad PDF på mäklarbyråns hemsida). På fastigheten finns, för området, generösa byggrätter. På fastigheten tillåts enligt detaljplanen att uppföra en bostadsbyggnad i två våningar om 130 kvadratmeter byggnadsarea med en maximal nockhöjd på 8,0 meter. Det finns även tillåtelse att uppföra komplementbyggnader om totalt 180 kvadratmeter byggnadsarea med en maximal nockhöjd om 4,0 meter.

Det som är särskilt unikt för fastigheten är att detaljplanen även ger möjlighet att uppföra en stallbyggnad för mindre djurhållning. Stallets maximala byggnadsyta är enligt detaljplanen 250 kvadratmeter med en maximal nockhöjd på 5,0 meter.

Fastigheten har möjlighet att anslutas till E.ON:s elnät. Kostnaden för elanslutning uppgår enligt E.ON till cirka 27 000 kronor. Uppgiften har förmedlats muntligen till fastighetsägaren, spekulant bör därför själv kontrollera denna uppgift. Fastighetsägaren kommer inte att genomföra någon anslutning till elnätet, så kostnaden för detta tillkommer.

Områdesbeskrivning

Cirka 1 km från fastigheten ligger Ljusterö Torg där det finns mataffär, restaurang, pizzeria och servicebutik. Från Ljusterö Torg går även buss 626 till Danderyd via Åkersberga. Från fastigheten är det cirka 1 km till Ljusterö skola där det finns undervisning från förskoleklass till årskurs 9. På Ljusterö finns även marina, golfbana och flera fina badsjöar.

Utgångspris

Det sammanlagda utgångspriset för fastigheten är 5 000 000 kronor. Fastigheten Nolsjö 1:109 avses att försäljas med köpekontrakt med ett utgångspris på 3 500 000 kronor. Del av Nolsjö 1:6 avses att försäljas genom fastighetsregleringsavtal där marken överförs till Nolsjö 1:109 med ett utgångspriset på 1 500 000 kronor. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer säljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Tomtareal

Tomtarealen på huvudfastigheten Nolsjö 1:109 utgörs i dagsläget av ängs- och betesmark. Markförutsättningarna på området gör byggnationen av en bostad med vacker utsikt över Kyrksjön enkel. Från fastigheten är det även nära till badsjön Skären och havet via Sillingevägen.

Markområde (1) på fastigheten Nolsjö 1:6 utgörs idag av ängs- och betesmark med ett mindre skogsområde mot Kyrksjön. Markområdet har med gällande detaljplan beslutats bli "prickmark". Detta innebär att byggnad inte får uppföras inom detta området. Området är lämpligt att nyttja som betesmark.

På markområde (3) på fastigheten Nolsjö 1:6 kommer en gemensam lokalgata för tillfart till Nolsjö 1:107, 1:108, 1:109, 1:110 samt 1:111 uppföras. För ändamålet är en gemensamhetsanläggning bildad där samtliga fastigheter kommer erhålla andel.

Försäljningen omfattar fastigheten Nolsjö 1:109 samt område (1) och (3) av fastigheten Nolsjö 1:6, se markerat område på fastighetskarta. De markområden som idag är del av Nolsjö 1:6 överförs genom lantmäteriförrättning. Fastighetens totala areal kommer fastställas i samband med lantmäteriförrättningens avslutande. Ingen korrigering av köpeskillingen kommer ske med hänsyn till arealavvikelse.

Taxeringsvärde

Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark,

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Österåker Nolsjö GA:1, Österåker Nolsjö GA:2
Planbestämmelser: Fastigheterna omfattas av detaljplanen för Nolsjö, del av Österåkers kommun, Stockholms län. Detaljplanen finns tillgänglig för nedladdning på mäklarbyråns hemsida.

Övrigt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Vägbeskrivning

Från Stockholm: Åk E18 mot Norrtälje. Ta avfart 187 för att köra in på väg 276 mot Åkersberga. Fortsätt väg 276 genom Åkersberga mot Norrtälje. Efter cirka 17 kilometer sväng höger mot Ljusterö (färja). Fortsätt till färjeläget. Ta färjan från Östanå till Ljusterö (för tidtabell hänvisas till Trafikverket). På Ljusterö kör ni rakt fram på Ljusterövägen. Efter cirka 2,5 kilometer svänger ni vänster mot Åsättra/Lagnö. Efter cirka 500 meter svänger ni vänster mot Nolsjö (gul skylt). Efter cirka 600 meter svänger ni höger in på framtida tillfartsväg (se även Till-Salu skylt).

HitCounter