Myra 102, Östhammar

Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102

Fakta

TypSkogsgård
Antal rum4
Boarea170 m2
Totalareal83 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris5 950 000 kr eller högstbjudande

Välskött skogsgård med bra boende

Gård om cirka 57 ha skog och 16 ha åker i Dannemora. Fastighetens virkesförråd uppgår till cirka 9800 m³sk vilket ger ett medeltal om 174 m³sk per ha. En stor del av virkesförrådet är äldre och det finns ett rekommenderat avverkningsförslag om cirka 4600 m³sk. Till fastigheten hör jakträtt och det finns en god stam av vildsvin, älg och rådjur. På fastigheten finns bostad med bra standard, isolerad verkstad om cirka 105 m² med golvvärme och kontor. På fastigheten finns även ladugård, lada, magasin och vedbod. Samtliga byggnader på fastigheten har bra tak och är i gott skick.

Kontakta ansvarig mäklare för visning. Intresserade spekulanter kan i egen regi besikta skog och mark. Alla spekulanter ombeds dock visa sedvanlig hänsyn till grannar, grödor, djur och tomtmark.

Fastighet

Östhammar Myra 1:2 och Ackarby 1:6.
Skogsgård
Adress: Myra 102, 748 93 Österbybruk

Typ

Skogsgård.

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1890
Boarea: 170 m2
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Nuvarande ägare ha bytt fönstren på södra gaveln av huset under sommaren 2018. Under tidigare ägares innehav har bostadens väggar samt vissa av golven på nedervåningen tilläggsisolerats. Även vattenbrunnen och avloppssystemet är nygjort under tidigare ägares innehav.

Byggnadssätt

Grundmur: Huggen sten
Grund: Torpargrund
Stomme: Timmer
Bjälklag: Trä
Fasad: Trä
Takbeklädnad: Plåt, tegelimitation
Fönster: 2-glas, några isolerglas, övriga kopplade.
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Luftvärmepump, direktverkande el och ved.

Övrigt: Elektrisk golvvärme installerat i stora delar av nedervåningen. Som komplement till golvvärmen och luftvärmepumpen finns en kakelugn i vardagsrummet på nedervåningen samt en kamin i allrummet på övervåningen. Enligt den energibesiktning som utförts inför försäljningen har huset ett bra energibalansvärde med hänsyn till åldern.

Skogsmark

Skogsmarken är relativt väl samlad med merparten av arealen i två skiften. Större delen av arealen har god tillgång till väg. På fastigheten finns även en egen skogsväg som betjänar en stor del av arealen invid gårdscentrumet. Skogsarealen är enligt taxeringen 53 ha. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens produktiva skogsareal till 56,5 ha.

Virkesförrådet på fastigheten är i dagsläget cirka 9800 m³sk vilket ger ett medeltal om 174 m³sk per ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk per ha.

Fastighetens skogsbestånd är är relativt jämnt åldersmässigt med en övervikt mot äldre skog. Av fastighetens skogsareal är cirka 35 % äldre än 80 år. Av fastighetens virkesförråd är 57 % tall, 26 % gran och 17 % löv. Under planperioden finns ett rekommenderat avverkningsförslag på om cirka 5550 m³sk. Av detta är cirka 4600 m³sk föryngringsavverkning och 950 m³sk gallring.

På fastigheten finns två inventerade och registrerade nyckelbiotoper om totalt 3,6 ha. Enligt Skogsstyrelsen har ingen ersättning utbetalats för dessa. En ägare av fastigheten kan begära ersättning för avsättning till naturvård. Observera dock att det inte finns någon garanti att ersättning kan erhållas.

Åkermark

Areal enligt SAM-ansökan är 14,27 hektar. Arealen enligt skogsbruksplanen är 15,6 hektar.
Av åkermarken är cirka 10,5 hektar beläget invid gårdscentrumet. Resterande del av åkermarken är i en enhet cirka 1 km från gårdscentrumet. Jordbruksmarken invid gårdscentrumet är huvudsakligen lerjord. Utskiftet är mer mullrik jord.

Åkermarken är för närvarande utarrenderad till en granne genom ett muntligt ett-årsavtal. Samtliga EU-stödrätter för fastigheten ägs av arrendatorn och medföljer ej i köpet.

Jakt

Jakten på fastigheten bedrivs i egen regi av ägaren. På fastigheten finns en god stam av vildsvin, älg och rådjur, även förekomst av kronhjort. Jaktmarken ingår i Dannemora älgskötselområde samt kronskötselområde. Tilldelningen av älg har varit ett vuxet djur vart tredje år och en kalv övriga år. Jakträtten övergår till köparen från och med tillträdesdagen.

Övrig inägomark/viltåker

Utöver fastighetens brukade åkermark finns cirka 5 ha åker/inäga. Denna nyttjas i dagsläget som viltåker/långliggande träda av ägaren.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning samt på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar eventuell slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Verkstad och garage

Stor del av byggnaden är inredd som verkstad och garage. Både verkstad och garage är isolerat samt har betonggolv med vattenburen golvvärme. Dessa värms av en elpatron med en oljepanna som komplement. Den del av byggnaden som inte är inredd är idag kallförråd. Hela byggnaden har trästomme, träpanel och nyare plåttak.

Verkstaden är cirka 70 m² varav cirka 23 m² har en takhöjd på cirka 4,3 m. Resterande del av verkstaden har en takhöjd på cirka 2,65 m. Verkstaden har två portar. En som är cirka 2,95*2,7 m (höjd*bredd) samt en som är cirka 2,35*3,0 (höjd*bredd).

Garaget är cirka 35 m² med en takhöjd på cirka 2,1 m. Garaget har takskjutport. Över garaget är kontor med pentry inrett.

Övriga ekonomibyggnader

Ladugård och lada: Vinkelbyggd ladugård och lada. Ladugården har väggar av liggande timmer samt en murad utbyggnad. Ladan är till viss del liggande timmer. Resterande del av ladan har trästomme och träpanel. Både ladugård och lada har plåttak.

Magasin: Byggnad med grundsockel av huggen natursten, väggar av liggande timmer, överbyggnad av trä och bra plåttak. Halva byggnaden är inredd som festlokal. Halva byggnaden är kallförråd.

Gräsklippargarage och vedbod: Sammanbyggt gräsklippargarage och vedbod. Garaget är cirka 12 m², isolerat med betonggolv och takskjutport. Vedboden är cirka 43 m², har trästomme, träpanel, och plåttak.

Ekonomi

Pris 5950000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 5 377 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 160 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 543 000 kr, Betesmark 41 000 kr, Åkermark 525 000 kr, Skogsmark 3 845 000 kr, Impediment 16 000 kr, Ekonomibyggnader 247 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0382IM-14/4634.1. Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-13/319.1
Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-95/35095.1. Avtalsservitut: Kraftledning, 0382IM-14/4633.1 Ledningsrätt Starkström, 0382-01/31.1. Officialservitut Vattenledning, 0382-12/27.1. Officialservitut Vattentäkt, 0382-12/27.2. (Fastigheten Ackarby 1:20 äger rätt att nyttja vattentäkten enligt officialservitut). För mer information om detta kontakta ansvarig mäklare.
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut: Kraftledning (3 st på Myra 1:2, 1 st på Ackarby 1:6).
Gemensamhetsanläggningar: Östhammar Järlebo GA:2. Vägförening med årlig avgift. Cirka 500 kr år 2018.
Fastigheten har även andel i avvattningsföretag. Kostnader för detta uppkommer enbart vid behov och inte årligen.

Övrigt

Fastigheten har gemensamt elabonnemang med grannfastigheten Myra 1:13. Ägaren till Myra 1:13 köper i dagsläget el till självkostnadspris efter avläsning på elundermätare. Fastigheterna delar även på vattenbrunn med pumpanläggning och har gemensam avloppsanläggning.

Vägbeskrivning

Från Uppsala kör väg 290 mot Österbybruk. I korsningen mellan väg 290 och väg 292 sväng vänster, kör 3 km och sväng vänster mot Dannemora kyrka. Efter cirka 5 km sväng vänster mot Myra och följ grusvägen cirka 1,2 km. I Y-korset håll höger, efter cirka 250 meter ligger gården på vägens högra sida.

HitCounter