Skillsta 2:23, Uppsala

56 hektar åker och 13 hektar skog och övrig mark i Skogstibble. I samband med köpet av åkermarken kan separat avstyckad tomt förvärvas.

Fakta

Typ69 ha mark väster Uppsala
Pris5 500 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Uppsala Skillsta 2:23.
69 ha mark väster Uppsala - inriktning Skog, Spannmål, Övrigt

Typ

69 ha mark väster Uppsala.

Inriktning

Skog, Spannmål, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt mätning på fastighetskarta. Totalt 69,5 ha, fördelat på skog 7 ha, åker 56 ha, övrigt 6,5 ha.

Åkermarken

Ca areal är 56 ha. Arealen är samlad i en välarronderad ägofigur utefter Skogstibblevägen
Jordarna består mestadels av lerjord med varierande lerhalt.
Merparten av arealen är utarrenderad tom brukningsåret 2019, varefter arrendet upphör. En del av arealen är bevuxen med salix. Fastigheten har andel i Sävaåns dikningsföretag.

Skogsmarken

Ca 7 ha skog, redovisas i bilaga, utdrag från skogsplan. Med beståndsbeteckningarna 39, 40, 44, 45, 46, 47, enligt avdelningsbeskrivningen.

Bete och övrig mark

Areal ca 6,5 ha.

Avstyckad tomtmark

Fastigheten Uppsala Skillsta 2:21 är en avstyckad tomt om 2335 kvm som är belägen inom fastigheten Skillsta 2:23 s ägor. Skillsta 2:21 är bebyggd med ekonomibyggnader, bla. magasin / lider, enligt bifogade bilder.
Pris för fastigheten Skillsta 2:21 500.000:- som kan förvärvas tillsammans med fastigheten Skillsta 2:23 eller efter separat överenskommelse.

Ekonomi

Pris 5500000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Servitut

Rättigheter förmån: Avtalsservitut Dämning
Rättigheter last: Avtalsservitut Jordvärmeledning; Avtalsservitut Kraftledning; Officialservitut Avlopp(2 st); Officialservitut Vattenledning, Avlopp; Officialservitut Vattentäkt och Vattenledning; Officialservitut Vattentäkt, Vattenledn, Avlopp(2 st); Officialservitut Vattentäkt, Vattenledning(4 st); Officialservitut Vattentäkt,vattenledn,avlopp; Officialservitut Väg(3 st); Officialservitut Vägar
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Jordvärmeledning
Gemensamhetsanläggningar: Uppsala Skillsta GA:1

Övrigt

Fastigheten är nyligen avstyckad från en större jordbruksfastighet varför det ännu inte finns aktuellt taxeringsvärde åsatt.

HitCounter