Bärby 109, Heby

Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109Bärby 109

Fakta

TypJordbruk
Totalareal37 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris2 750 000 kr bud på delar av fastigheten kommer att beaktas.

Virkesrik fastighet 5 mil från Uppsala

Fastighet omfattande cirka 29,6 hektar produktiv skogsmark samt 5,7 hektar åker. Fastigheten har ett stort virkesförråd med ett medeltal om 245 m³sk per ha. En stor del av virkesförrådet är äldre och under planperioden finns ett förslag på slutavverkning av cirka 4700 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6. Fastighetens skogsareal är välarronderad och väl samlad i ett skifte som angränsar till skogsbilväg. Till fastigheten hör ett gårdscentrum som är vackert beläget. Bostaden har ett betydande renoveringsbehov men är i bevarat originalskick. På gårdscentrumet finns även en enklare maskinhall och lada.

Bud på delar av fastigheten kommer att beaktas. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person. För mer information, kontakta mäklaren.

Fastighet

Heby Bärby 2:2, Östervåla-Buckarby 3:8 samt Östervåla-Buckarby 3:9.
Jordbruk
Adress: Bärby 109, 740 46 Östervåla

Typ

Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1896
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Byggnadssätt


Övrigt: Fastighetens bostadsbyggnad är uppförd under senare delen av 1800-talet. Bostaden har timmerstomme och tegeltak. Till bostaden finns ingen anslutning till el, vatten eller avlopp. Det föreligger ett betydande renoveringsbehov på bostaden.

Åkermark

Areal enligt SAM-ansökan 5,7 ha. Enligt skogsbruksplan uppgår fastighetens inägomark (åker och bete) till 6,7 ha. Merparten av åkermarken ligger väl samlad invid gårdscentrumet. En mindre del av åkermarken är egna registerfastigheter (Östervåla-Buckarby 3:8 samt 3:9) I dagsläget är all åkermark utarrenderad genom en muntlig ettårsupplåtelse till en granne.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens produktiva skogsareal till 29,6 ha. Skogsmarken ligger väl samlad i ett sammanhållet skifte cirka 1 mil norr om gårdscentrumet. Fastighetens skogsskifte gränsar till en skogsbilväg med bra standard. Inför försäljningen upprättades en ny skogsbruksplan av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens virkesförråd till 7.240 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per ha. Av fastighetens virkesförråd är 62 procent tall, 36 procent gran och 3 procent löv. Cirka hälften av fastighetens skogsareal utgörs av slutavverkningsskog. Resterande del är främst gallringsskog med en övervikt av G1-bestånd. En mindre del av fastighetens skogsareal är röjningsskog. Skogsbruksplanen föreslår en slutavverkning om 4.639 m³sk och en gallring om 744 m³sk.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är upplåten med ett tillsvidareavtal till Sjögrändens Jaktklubb. Jaktklubben jagar på cirka 3300 hektar totalt. Upplåtelsen är inte uppsagd inför försäljningen så jaktklubben kommer fortsätta jaga på marken jaktåret 2019-20.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga
undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en oisolerad maskinhall om cirka 50 kvadratmeter med gjutet betonggolv, trästomme, träpanel och plåttak. Byggnaden har två skjutportar, cirka 3,2 meter höga och 3,15 meter breda. Byggnaden är i förhållandevis bra skick.

Det finns även en lada/loge med jord/grusgolv om cirka 90 kvadratmeter. Byggnaden har trästomme, träpanel och plåttak.

Utöver ovan nämnda ekonomibyggnader finns en äldre timrad byggnad. Denna byggnad är mycket dålig och föremål för rivning.

Ekonomi

Pris 2750000 kr bud på delar av fastigheten kommer att beaktas..

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 240 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 105 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 88 000 kr, Åkermark 167 000 kr, Skogsmark 1 824 000 kr, Ekonomibyggnader 56 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Heby Kanikebo GA:1, Fågelvägens vägsamfällighet. Vägsamfälligheten förvaltar Heby Kanikebo GA:1. Den årliga avgiften till samfällighetsföreningen var 2019 cirka 2900 kronor.
Fastigheten har även andel i följande samfälligheter: Heby Bärby S:1, Heby Bärby S:2, Heby Bärby S:3, Heby Bärby S:4, Heby Bärby S:5.
Skattetal: Mantal 1/2

Vägbeskrivning

Från Uppsala till gårdscentrumet: Kör väg 272 till Östervåla samhälle. Strax efter Östervåla kyrka sväng höger mot Månkarbo. Efter cirka 5,5 kilometer ligger gårdscentrumet på vänster sida invid vägen. Till skogsskiftet: Kör från Östervåla samhälle mot Månkarbo. Efter cirka 600 meter sväng vänster mot Skogsbo. Efter cirka 3,5 km sväng vänster mot Ragnarbo (gul skylt). Följ grusvägen, efter cirka 6,5 km ligger skogsskiftet på höger sida invid vägen.


GPS-positioner: SWEREF 99 TM (nord, öst): 6672795, 625731 till gårdscentrumet, 6680749, 625645 till skogsskiftet.

HitCounter