Djurkarsbo 3:1, Heby

Välskött skog med högt virkesinnehåll, ca 15 000 m³sk tot. / 173 m³sk/ha, samt 27 ha åkermark i två områden. God tillgänglighet med väg och skogsväg.
Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1Djurkarsbo 3:1

Fakta

TypSkog och åker
Totalareal113 hektar
Pris7 800 000 kr eller högstbjudande

Lantbruksfastighet utan bostad med 85 ha produktiv skog och 27 ha åker.

Fastigheten har inga byggnader förutom ett mindre garage och en vedbod. Skog och åkermark har god tillgänglighet med väg och skogsväg genom markområdet.

Fastighet

Heby Djurkarsbo 3:1.
Skog och åker
Adress: Djurkarsbo 3:1, 744 92 Huddungeby
Område: Gård i Heby

Typ

Skog och åker.

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 113 ha, fördelat på skog 80 ha, impediment 4 ha, åker 26 ha, övrigt 3 ha.

Skogsmark

85,3 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad 2019-06-19.
Virkesförråd ca 14 800 m³sk vilket ger ett medeltal på 173 m³sk/ha. Trädslagsfördelning är: Tall 79 %, Gran 16 % och löv 5 %. Boniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha vilket ger en beräknad tillväxt av ca 430 m³sk det första året på fastigheten.
Avverkningsförslaget enligt skogsbruksplanen anger att ca 6 300 m³sk kan föryngringsavverkas och ca 1 500 m³sk gallras under planperioden.

Impediment

Areal 0,1 ha.

Åkermark

Total areal är 27,4 ha enligt skogsbruksplan. Areal enligt SAM-ansökan är 26,46 ha där 3,54 ha utgörs av två block i skogen och resterande 22,92 ha utgörs av två block i öppet odlingslandskap utmed Vretaån. Marken utgörs till 50 % av lerblandad mulljord och resten är lättare fastmarksjord.
Stödrätter medföljer marken.

Övrig mark

1,1 ha utgörs av vägar och annan mark.

Jordbruksarrende

Marken är utarrenderad för år 2019 och arrendet är uppsagt. Stödrätterna skall återlämnas och överföras till ny ägare.

Jakt

Jakten är i dag utarrenderad på ettårsavtal till Hallsjö jaktlag med 6 månaders uppsägning

Andel i samfälld väg

Fastigheten har andel i Rödje-Ravastbo vägsamfällighet. Lantmäteriförrättning är påbörjad för att fastställa andelstalen för de nyttjande fastigheterna. De senaste åren har vägavgiften varit ca 6 000 kr/år.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i "Vretaåns sänkningsföretag 1956" med 1,27 % andelar. Utdebitering sker med en genomsnittlig årlig kostnad på ca 2 000 kr.

Byggnader

På fastigheten finns två byggnader.

Garage: Träbyggnad med plåttak och grusgolv, byggnadsyta ca 35 m².
Vedbod: Träbyggnad med plåt och tegeltak, byggnadsyta ca 68 m².

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen.
Köpare av fastigheten skall söka och betala avgiften för förvärvstillstånd för att få lagfart.

Intresseanmälan

Spekulant som önskar lägga bud skall inkomma med ifylld intresseanmälan senast 2019-09-22, se bifogad "Intresseanmälan". Försäljning sker genom öppen budgivning med diskret hantering av budgivarnas namn. Endast fullt finansierade bud accepteras. Kontakta Fastighetsmäklare Björn Målsäter, 0705-374006, för mer information.

Ekonomi

Pris 7800000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 688 000 kr fördelat på: Skogsmark 4 035 000 kr, Impediment 10 000 kr, Åkermark 643 000 kr. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg
Rättigheter last: Ledningsrätt Starkström(2 st); Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avkomsträtt
Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Mantal. 53/162.

Fastigheten har del i oinskrivna samfälligheter som utgörs av vägar.
Planbestämmelser: Fornlämning (5 st)

Vägbeskrivning

Från Heby tag väg mot Huddunge efter ca 15 km tag väg mot Ravastbo, ca 1 km, och tag sedan väg mot Djurkarsbo, ca 1,4 km. fastigheten ligger på båda sidor om vägen.

HitCounter