Täkt 2:4, 9:4, 13:3 mfl, Borlänge

35ha jord och skog i flera fastigheter. Ca 27 ha produktiv skog med 2 500 m³sk samt ca 5,8 ha bra åkermark.

Fakta

Typ35 ha åker och skog
Totalareal35.65 hektar
Pris2 000 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Borlänge Täkt 2:4, 9:4, 13:3 mfl.
35 ha åker och skog - inriktning Skog, Övrigt
Område: 5 km S Borlänge

Typ

35 ha åker och skog.

Inriktning

Skog, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsinventering och taxerad areal. Totalt 35,6 ha, fördelat på skog 26,9 ha, åker 5,8 ha, övrigt 2,9 ha.

Det finns 10 skiften.

Skogsmark Täkt 2:4

Fastigheten utgörs av totalt 30,42 ha varav 23,88 ha är produktiv skogsmark och 2,9 ha övrig mark. Virkesvolymen är inventerad till ca 2 555 m³sk.
Uppgifterna är hämtade från Lantmäteriets inventering och mätningar inför omarrondering.

Skogsmark Norr Sellnäs 17:5

Fastighetens totala areal är 4,8 ha varav skogsareal enligt taxeringen är 2,8 ha.
Skogen är ej inventerad. För tre år sedan avverkades ungefär halva arealen. Den avverkade arealen är oplanterad. Den återstående delen utgörs av ungskog/gallringsskog.
Fastigheten ingår ej i omarronderingen.

Skogsmark Täkt 13:3

Fastigheten utgörs av totalt 0,27 ha varav 0,27 ha är produktiv skogsmark.
Marken är oplanterad efter avverkning.
Uppgifterna är hämtade från Lantmäteriets inventering och mätningar inför omarrondering.

Skogsmark Täkt 9:4 (andelsfastighet)

Fastigheten har ingen egen areal utan är en andelsfastighet. Fastigheten utgörs av Täkt S:4 som omfattar totalt 48,36 ha. 32 ha är produktiv skogsmark varav 7,9 ha är NO skog, 9 ha är impediment och 6,3 ha är vatten.
Virkesvolymen är inventerad till ca 2 450 m³sk varav ca 635 m³sk utgör NO skog.
Täkt 2:4 har 59,42% andel och Täkt 9:4 har 1,96% andel av Täkt S:4.
Uppgifterna är hämtade från Lantmäteriets inventering och mätningar inför omarrondering.

Åkermark Täkt 2:4

Åkermark ca 3,8 ha. Marken utgörs av ler och mjälajord.
Uppgifterna är hämtade från Lantmäteriets inventering och mätningar inför omarrondering.
Inga stödrätter medföljer marken.

Åkermark Norr Sellnäs 17:5

Areal ca 2 ha enligt taxering. Marken utgörs av ler och mjälajord.
Fastigheten ingår ej i omarronderingen. Inga stödrätter medföljer marken.

Förvärvstillstånd

Detta köps giltighet är beroende av att köparna beviljas erforderligt förvärvstillstånd. Ett köp villkoras av att förvärvstillstånd beviljas och en köpare skall då själv ansöka om förvärvstillstånd och betala ansökningsavgiften.

Pågående omarrondering

Fastigheterna Täkt 2:4, Täkt 13:3 och Täkt 9:4 finns inom omarrondeingsområde. Omarronderingen är påbörjad och de fastighetsgänser som finns angivna i denna försäljning kan komma att ändras efter avslutad omarrondering. Förrättningskostnader om 1400 kr/ha skog och 800 kr/ha åker kommer att debiteras när beslut tagits. Graderingsvärdet på marken kan avvika +/- 10% vilket kan innebära att det blir en skuld eller en fordran vid avräkning.
Fastigheten Norr Sellnäs 17:5 ingår inte i den pågående omarronderingen.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare.
Marken ingår i flera viltvårdsområden, VVO.
Täkt 2:4, Täkt 13:3 ingår i Sellnäs VVO.
Norr Sellnäs 17:5 ingår i Södra Tuna VVO
Täkt S:4 ingår i Norans VVO

Ekonomi

Pris 2000000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 1 436 000 kr fördelat på: Skogsmark 1 179 000 kr, Åkermark 257 000 kr. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Officialservitut Trädsäkring
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Tele
Gemensamhetsanläggningar: Borlänge Alderbäcken S:2, Borlänge Baggbo S:4, Borlänge Bro S:1, Borlänge Gylle S:2, Borlänge Järpbo S:2, Borlänge Lindan S:2, Borlänge Norr Amsberg S:2, Borlänge Rågåker S:1, Borlänge Solbacka S:4, Borlänge Spraxkya S:3, Borlänge Stora Tuna S:1, Borlänge Stora Tuna S:2, Borlänge Täkt FS:3, Borlänge Täkt S:1, Borlänge Täkt S:2, Borlänge Täkt S:4, Borlänge Tälnbäcken S:2, Borlänge Ängesgårdarna S:1
Samfälligheter för fastigheten Norr Sellnäs 17:5 se separat fastighetsutdrag.
Planbestämmelser: Fornlämning

Övrigt

Erbjudandet ges som en helhet i en försäljning. Säljaren kommer att beakta bud på en eler flera fastigheter. Budgivare som önskar köpa samtliga fastigheter bör specificera budet med bud på respektive fastighet.

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom arealer och virkesförråd skall endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga undersöka skogen och kontrollera virkesförråd före lämnat bud. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och och från lantmäteriets inventering av marken inför den pågående omarronderingen. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

HitCounter