Risby 71, Uppsala

Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71Risby 71

Fakta

Antal rum8
Boarea164 m2
Totalareal95 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris6 950 000 kr bud på delar av fastigheten kommer att beaktas.

95 hektar 3 mil norr om Uppsala

Fastighet i Risby cirka 3 mil norr om Uppsala. Fastigheten omfattar cirka 66 ha skog och 24 ha åker.
Bud på delar av fastigheten kommer att beaktas. För mer information kontakta mäklaren.
Skogen är främst gallringsskog med god tillväxt. Skogen är välarronderad med bra skogsbilväg för goda drivningsförhållanden. Åkermarken är väldränerad lätt-och mellanlera. Cirka 7,5 ha ligger väl samlat invid gårdscentrumet, cirka 15 ha ligger väl samlat i ett skifte cirka 1 km bort. Fastigheten har ett stort bostadshus med låga uppvärmningskostnader. Ekonomibyggnader i form av ladugård, lada och loge.

Fastighet

Uppsala Risby 4:3.
Adress: Risby 71, 743 73 Björklinge

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 95 ha, fördelat på skog 57 ha, impediment 2 ha, åker 27 ha, bete 6 ha, övrigt 3 ha.

Huvudbyggnad

Byggnadsår: 1937
Boarea: 164 m2
Biarea: 90
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Internetanslutning: Fiber finns framdraget till fastigheten. Detta är dock ej inkopplat/installerat. Beräknad kostnad för anslutningen är cirka 20 000 kronor. Säljaren kommer inte genomföra någon anslutning av fibern.

Byggnadssätt

Grundmur: Betong
Stomme: Trä
Bjälklag: Betong i källaren, trä i övrigt
Fasad: Stående träpanel
Takbeklädnad: Tegel
Fönster: 2-glasfönster
Uppvärmning: Flispanna

Övrigt: Huvudbyggnaden har en boarea om cirka 165 kvadratmeter samt hel källare.

Bostaden har vattenburet värmesystem och värms med flis/-vedpanna. Till pannan är det kopplat 2 stycken ackumulatortankar á 750 liter.

Till bostaden finns en carport med plats för en bil. Carporten har trästomme, träpanel och plåttak.

Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Skogsmark

65,6 ha enligt skogsbruksplanen. Merparten av fastighetens produktiva skogsareal är väl samlad i ett skifte cirka 700 meter norr om gårdscentrumet. Skogsskiftet har god tillgång till skogsbilväg av bra standard som gör avverkning enkel.

Fastighetens sammanlagda virkesförråd uppgår till cirka 7000 m³sk vilket ger ett medeltal på 107 m³sk per ha. Under planperioden finns ett rekommenderat avverkningsförslag om 2072 m³sk varav 1879 m³sk är gallring. Fastighetens beräknade medelbonitet är beräknad till 6,7 m³sk per ha. Vid planens upprättande är den beräknade årliga tillväxten 327 m³sk. Av fastighetens virkesförråd är 51 procent tall, 25 procent gran och 24 procent löv.

Ny skogsbruksplan upprättades av Mellanskog mars 2019.

Åkermark

Fastighetens åkerareal uppgår enligt SAM-ansökan till 23,8 ha. Av fastighetens åkerareal är cirka 7,7 ha beläget invid gårdscentrumet. Övrig areal är väl samlad i ett skifte.

Fastighetens jordar är främst lätt-och mellanlera.

Åkerarealen invid gårdscentrumet kommer avlämnas med insådd vall. Utskiftet kommer avlämnas som putsad EU-träda. Samtliga stödrätter tillhörandes fastigheten innehas av ägaren och ingår i försäljningen.

Betesmark

Gården betesmark är till stor del belägen invid gårdscentrumet med tillgänglighet från gårdens ekonomibyggnader.

Jakt

Fastighetens jakträtt är upplåten genom ett muntligt avtal till Risby Jaktlag. Jaktlaget jagar på cirka 800 ha. Köparen kan erbjudas möjlighet till medlemskap.

Skogsallmänning

Fastigheten har andel i Norunda Häradsallmänning. Fastigheten har 7/8 mantal i allmäninngen. Norunda Häradsallmänning är gemensamt ägd skogsmark med en totalareal om cirka 5000 ha. Allmänningen delar årligen ut det ekonomiska överskottet till delägarna. Den genomsnittlig utdelningen de senaste 10 åren har varit cirka 18 000 kronor per år och mantal. Fastighetens genomsnittliga utdelning har därmed varit cirka 16 000 kronor per år.

Vägsamfälligheter

Fastigheten har andel i Risby-Uvlunge vägsamfällighet. Den årliga kostnaden för fastigheten har tidigare varit cirka 9 000 kronor.
Även skogsvägen är en samfällighet. Utdebitering av kostnad för underhåll av skogsvägen sker enbart vid behov.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter visning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga
undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Ladugård

Äldre ladugård, cirka 22*9,5 meter. Murade tegelväggar, överbyggnad av trä som inrymmer höskulle, tegeltak. Invändigt har ladugården enkel standard. På baksidan av ladugården finns nyare utbyggnad, cirka 22*7 meter, för att hålla nötkreatur i kall lösdrift med betongplatta, plåttak och utvändigt foderbord.

Övriga ekonomibyggnader

På fastigheten finns även två lador, ett magasin och en bod.
1. Den ena ladan om 26*9 meter har trästomme, träpanel, tegeltak och grusgolv.
2. Den andra ladan med måtten 12*6 meter har även den trästomme, träpanel och tegeltak. Byggnaden är iordninggjord som flisförråd.
3. Före detta magasin om 16*7 meter med trästomme och tegeltak.
4. Äldre bod i liggande timmer med tegeltak.

Ekonomi

Pris 6950000 kr bud på delar av fastigheten kommer att beaktas..

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 6 367 000 kr fördelat på: Småhusbyggnad lantbruk 1 044 000 kr, Småhusmark lantbruk 342 000 kr, Skogsmark 3 728 000 kr, Impediment 5 000 kr, Åkermark 882 000 kr, Betesmark 88 000 kr, Ekonomibyggnader 278 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Avloppsbrunn Mm, 0380IM-06/11074.1
Last: Avtalsservitut: Avloppsledning, 03-IM1-71/8299.1
Last: Avtalsservitut: Jordvärmeledning, 0380IM-13/7376.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-97/2619.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201400524882:1.1
Last: Avtalsservitut: Transformatorhus, 03-IM1-97/2624.1
Last: Officialservitut Väg, 03-71:519.1
Last: Officialservitut Väg, 0380-2001/216.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Avloppsbrunn Mm
Avtalsservitut Avloppsledning
Avtalsservitut D-2014-00524882:1
Avtalsservitut Jordvärmeledning
Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut Transformatorhus
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Uppsala Risby GA:1, Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:1, Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:2
Skattetal: Mantal 7/8
Planbestämmelser: Fornlämning (7 st)

Övrigt

Fastigheten är belägen i byn Risby cirka 12 km från Björklinge, cirka 10 km från Skyttorp, och cirka 3 mil från Uppsala. Dagis finns i Viksta cirka 4 km från fastigheten. I Björklinge finns skola från förskoleklass till årskurs 9, gymnasium finns i Uppsala. Buss 103 till Uppsala går genom byn med flera dagliga turer. Från Skyttorp går Upptåget (Gävle-Uppsala) med frekventa turer. I Björklinge finns mataffär, frisör, pizzeria och bensinstation.

Vägbeskrivning

Från Uppsala: Kör E4:an till avfart 190 (Björklingeavfarten) och kör av motorvägen. Sväng vänster mot Vattholma, efter cirka 2,5 km sväng vänster mot Viksta. Efter cirka 6,5 km sväng höger mot Husby. Efter cirka 2 km sväng höger mot Risby (gul skylt). Efter cirka 1,5 km i byn Risby sväng höger, efter cirka 150 meter sväng vänster. Efter cirka 500 meter ligger fastigheten på vägens högra sida.

HitCounter