Risby, Uppsala

Skog med stora naturvärden. Köparen av fastigheten kommer efter år 2023 kunna förhandla om erhållande av inrångsersättning för c:a 7 ha skog.
RisbyRisbyRisbyRisbyRisbyRisbyRisbyRisbyRisbyRisby

Fakta

TypSkog och åker
Totalareal51 hektar
Pris2 850 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Uppsala Uvlunge 1:4.
Skog och åker - inriktning Skog, Spannmål
Adress: Risby, 743 73 Björklinge
Område: Skog och åker i Viksta

Typ

Skog och åker.

Inriktning

Skog, Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 54,6 ha, fördelat på skog 35 ha, impediment 0,2 ha, inägomark 15,2 ha, övrigt 4,2 ha.

Skogsmark

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 35 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd av ca 5 900 m3sk eller 170 m3sk/ha.
Medelboniteten är beräknad till 7,4 m3sk/ha och den årliga tillväxten till ca 48 m3sk.
Trädslagsfördelning ca 40 % gran, 38 % tall och 22 % löv. Skogens åldersfördelning är något ojämn, ca 25 % av bestånden är mellan 30 -39 år, ca 25 % är 120 + och ca 15 % kalmark. På fastigheten har ca 7,3 ha klassats som nyckelbiotop, numera ersatt av ett naturvårdsavtal. Naturvårdsavtalet gäller i 10 år from 2013 - 12 - 19. Ny förhandling om ersättning görs då av den som är ägare av fastigheten. Biotopskyddad mark finns på ca 3 ha.
Avverkningsförslag för planperioden är ca 1 600 m3sk varav ca 900 m3sk föryngringsavverkning och resten gallring.
Kalmarken, ca 4,5 ha, skall planteras våren 2018 av Mellanskog på säljarens bekostnad enligt utförd beställning.

Jakten innehas av fastighetsägaren som jagar i egen regi.

Åkermark

Areal ca 14,5 ha. Stödrätterna medföljer i försäljningen. Jordarna består främst av lerjordar.

Nyckelbiotop

Till säljaren utbetalda ersättningar för nyckelbiotoper och naturvårdsavtal m.m. behålls av säljaren och avräknas ej till fastighetsköparen.
Avtal om nyckelbiotop och naturvårdsavtal bifogas beskrivningen.

Allmänning

Fastigheten har 0,5 mantal i Norunda Häradsallmänning. Årlig utdelning till ägaren av Uvlunge 1:4 har de senaste åren varit ca 9 - 12 000:-.

Ekonomi

Pris 2850000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 3 756 000 kr fördelat på: Skogsmark 3 221 000 kr, Åkermark 535 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2014. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning; Ledningsrätt Starkström(2 st)
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning, Nyttjanderätt Skogsvårdsområde
Gemensamhetsanläggningar: Uppsala Norunda Allmänning S:1, Uppsala Norunda Allmänning S:2, Uppsala Risby GA:1, Uppsala Uvlunge S:1, Uppsala Uvlunge S:2.
Skattetal: Mantal. 1/2.
Planbestämmelser: Biotopskydd (2012-11-21)

Övrigt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom arealer och skogsvolymer skall endast ses som cirkauppgifter. Skogsbruksplan är främst avsedd för skogens ändamålsenliga brukande och utgör inget underlag om skogens innehåll m.m. Spekulant måste själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett, som bifogas beskrivningen, insändas komplett ifylld. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

HitCounter