Hammersta 13, Nynäshamn

Markområde med sjöutsikt. Markområdet utgörs i dag av skogsmark i sluttning där ett flertal av tomterna får utsikt mot Landfjärden.
Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13Hammersta 13

Fakta

TypTomtområde
Tomtarea50 000 m2

Sjönära exploateringsområde

Markområde med sjöutsikt mot Landfjärden. Markområdet utgörs i dag av skogsmark i en sluttning, där det är möjligt att placera ett flertal tomter med sjöutsikt mot Landfjärden.
Området kommer att detaljplaneras för en större utbyggnad av bostäder där Kolbotten 1:8 ligger i bästa läge.

Fastighet

Nynäshamn Kolbotten 1:8.
Tomtområde
Adress: Hammersta 13, 148 93 Landfjärden
Område: Landfjärden

Typ

Tomtområde.

ByggnadssättVatten: V/A utbyggnad planerad
Avlopp: V/A utbyggnad planerad

Tomttyp

Tomtarea 50 000 m² .

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1027000 kr (fastställt avseende år 2014) varav byggnadsvärde 341000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd, värdeår 1929.

Servitut

Rättigheter last: Ledningsrätt Tele(3 st); Officialservitut Väg(2 st)
Planbestämmelser: Fornlämning (9 st), Naturminne (1963-06-13)

Övrigt

Området bedöms vara lämpligt för 15-20 st större tomter i premiumläge med sjöutsikt. Markområdet sluttar ned mot Landfjärden och gör det möjligt att placera de flesta tomterna så att de får sjöutsikt mot Landfjärden och den småbåtshamn som finns där.

Kommunikationerna är goda med närheten till Nynäsvägen med påfart ca 3 km bort. Avståndet till Stockholm Globen är ca 35 km med beräknad körtid på ca 25 minuter. Busshållplats vid fastighetsgräns. Pendeltågstation finns i Segersäng, ca 5 km.

Området är naturskönt och erbjuder goda rekreationsmöjligheter inom Häringe-Hammersta naturreservat som omger Landsfjärden. Naturreservatet är skapat för att bevara innerskärgårdslandskapets stora variation med odlingsmark, hagmark, jätteekar, ädellövskog, barrskogsområden och havsvikar samt slottsmiljöer.

Markområdet utgör en del av en större jordbruksfastighet. Marken kommer att avstyckas enligt förslag som markerats på bifogade kartor eller efter anpassningar till köparens önskemål.

Området finns upptaget i översiktsplanen för Nynäshamns kommun som en utvecklingsort.
Området har fått positivt planbesked, se bifogat protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-23, och ansluter till det område som planläggs norr om markområdet.
Väg och el finns till området. Området kommer att anslutas till den V/A utbyggnad som skall byggas till Landfjärden.

Intresseanmälan:
Anmäl Ditt intresse för markområdet till Egendomsmäklarna på någon av de nedan angivna adresserna.
Återkom då med anbud och övriga villkor för köp av området.
De anbud/anbudsgivare som säljaren väljer ut kommer att ingå i en slutprocess där anbuden konkurrensutsätts.

Svar till:
Egendomsmäklarna
Björn Målsäter
Lilla Örke 210
743 21 Björklinge
bjorn.malsater@egendomsmaklarna.se

Vägbeskrivning

35 km från Globen invid gamla Nynäsvägen, gränsar mot Hammersta. Ca 18 km från Nynäshamn. Avfart från Nynäsvägen väg 73 i norr vid Östnora eller i söder vid Segerängstorp.

HitCounter