Brismene Skansen, Falköping

Väl samlad fastighet med åker/bete och skog . Totalt 68,3 ha varav 57,9 ha åker och bete, 0,7 ha väg och kraftl. 8,4 ha skog samt 1,3 ha övrigt.
Brismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene SkansenBrismene Skansen

Fakta

TypJordbruks-/Skogsfastighet
Totalareal191 hektar
Pris4 500 000 kr el.högstbj.

Åker och skog i Brismene, mellan Falköping och Ulricehamn.

Åker och skog i Brismene, mellan Falköping och Ulricehamn.
Väl samlad fastighet bestående av åker, bete och skog. Totalt 68,3 ha varav 57,9 ha åker och bete, 0,7 ha väg och kraftledning , 8,4 ha skog med en totalvolym på 1664 m3sk samt 1,3 ha övrigt.

Fastighet

Falköping Västergärdet 1:5 del av..
Jordbruks-/Skogsfastighet - inriktning Skog, Spannmål
Adress: Brismene Skansen, 521 93 Falköping

Typ

Jordbruks-/Skogsfastighet.

Inriktning

Skog, Spannmål

Arealer

Inägomark 57,9 ha, skog 8,4 ha, vägar 0,7 ha, övrigt 1,3 ha.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan är den totala volymen 1664 m3sk på 8,4 ha.
51% barr och 49 % löv.
Se vidare bilags skogssammanställning.

Åkermark

Marken består till största delen av lättare jordar ca 36 ha och ca 9 ha fastmarksjord.

Betesmark

Naturliga beten på 10,62 ha.

Jakt

Jakt på såväl älg som småvilt. Säljaren önskar behålla jakträtten under viss tid.

EU-stöd och stödrätter

EU-ersättning för 2019 söks av nuvarande ägare, och drivs i deras regi under hela 2019.
Total registrerad EU-areal: åker 53,50 ha. Samtliga block ligger i kompensationsområde 6 och stödområde 5b.
Stödrättsväret är 133,38 Euro.

Stödrätter

Åker och betesmarken är utarrenderad t.o.m. 31 dec 2019.
Tillhörande stödrätter följer gården.

Samfälligheter

Gården ingår i vägsamfällighetersamt ett dikningsföretag.

Lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning kommer att skickas in i samband med köpet av gården. Går försäljningen att genomföra som regleringsavtal ( marken regleras till köparens ägda fastighet) står köparen för lantmäterikostnaderna. Om gården kommer att avstyckas så står säljarna för lantmäterikostnaden.

Dikningsföretag

Gården ingår i dikningsföretag med 12 %.

Arrende

Granne arrenderar 4,5 ha bete t.o.m. 2020.

Maskinhall

Mindre hall byggd i trä.

Lada

Lad abyggd i trä.

Ekonomi

Pris 4500000 kr el.högstbj..

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 8 021 000 kr fördelat på: Bostad 536 000 kr, Tomtmark bostad 120 000 kr, Skogsmark 4 815 000 kr, Impediment 34 000 kr, Åkermark 1 731 000 kr, Betesmark 188 000 kr, Ekonomibyggnader 597 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Avloppsledning; Officialservitut Kraftledning; Officialservitut Väg Vattentäkt Ledning; Officialservitut Väg(3 st)
Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Mantal. 1/2.
Planbestämmelser: Fornlämning (3 st)

Övrigt

Kontakta gärna mäklaren för ytterligare information om fastigheten och dess verksamhet.
Gårdens åkermark och beten är utarrenderade innevarande år.

MARK OCH SKOG KAN BESIKTIGAS AV SPEKULANT PÅ EGEN HAND.
VISNING AV FASTIGHETEN GENOM MÄKLARE/ÄGARE SKER ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE MED MÄKLAREN.

Mail : tor@egendomsmaklarna.se eller telefon 0708371490.

Fastigheten säljes genom skriftligt anbud med angivande av prisnivå.
Skall vara mäklarföretaget tillhanda senast 2019-06-12
Inom några dagar efter ovanstående datum kommer samtliga intressenter att erhålla information om budnivå, samt vidare handläggning.

Prisidé på hela fastigheten 4 500 000 kr eller högstbjudande.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Vid kontraktsskrivning skall 10 % av köpesumma betalas i handpenning.
Tillträdet av fastigheten sker enligt överenskommelse.

EU-arealer överensstämmer ej med de taxerade uppgifterna.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten, bl.a. skick, areal och gränser. Köparen ges möjlighet genom ombud eller på egen hand besiktiga fastigheten.
Se vidare "Information och undersökningsplikt" i denna beskrivning.

Vid kommande kontraktsskrivning kommer säljaren att friskriva sig för fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Brismene Kyrka, se vidare bilagd karta.

HitCounter