Dalboda 4, Uppsala

Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4Dalboda 4

Fakta

Totalareal4 hektar
Pris3 600 000 kr

Mindre gård med möjlighet till sidoinkomster

Tre fastigheter som sammanlagt är cirka 4,3 hektar, knappt 3 mil norr om Uppsala. En huvudbostad om cirka 150 kvadratmeter samt en sidobostad om cirka 50 kvadratmeter. Till fastigheten hör cirka 3 hektar åker belägen invid gården. På fastigheten finns två ekonomibyggnader. Stall/lada med bra plåttak och stora inredningsmöjligheter samt en bra maskinhall/lada med betonggolv och plåttak. Sidobostaden är uthyrd och för maskinhallen finns ett hyreserbjudande. Tillsammans kan dessa generera bra sidoinkomster.

Fastighet

Uppsala Dalboda 3:1, 3:2 & 4:1.
Adress: Dalboda 4, 743 72 Björklinge

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 4 ha, fördelat på åker 3 ha, övrigt 1 ha.

Huvudbostaden

Byggnadstyp: 2 plan
Byggnadsår: 1917
Boarea: 151
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Enligt uppgift från tidigare ägare genomgick huvudbostaden en omfattande renovering 1989. Då byttes bostadens fönster, tak och ytterpanel. I samband med panelbytet genomfördes även en tilläggsisolering. 2005 installerades värmepumpen. I övrigt har löpande underhåll kontinuerligt genomförts.
Internetanslutning: Fastighetsägaren har tecknat avtal om anslutning till fibernätet via IP-Only. Inkoppling/installation har inte genomförts och någon exakt tidpunkt är inte känd. Kostnaden för installationen är cirka 20 00 kronor för huvudinstallationen till stora bostaden och cirka 8 000 kr för extrainstallationen till sidobostaden. Betalning ska ske efter att anslutning genomförts. Om fakturan inte förfallit vid kontraktstecknande övergår betalningsskyldigheten för installationen på en köpare.
Driftkostnad, kommentar: För beräkning av uppvärmnings- samt elkostnaden har ett elpris om 1,25 kr per kWh använts. Cirka 2 kubik ved per år har förbrukats. Kostnaden för avlopp, renhållning, sotning, försäkring och vägsamfällighet avser samtliga fastighetsbeteckningar. Utöver ovan angivna kostnader tillkommer underhållskostnad för fastigheten. Kostnadsberäkningarna är baserade på säljarens uppgifter samt energiförbrukningen angiven i energideklarationen. Spekulanter bör själva kontrollera samtliga uppgifter.

Byggnadssätt

Grundmur: Betong
Grund: Torpargrund
Stomme: Liggande timmer
Bjälklag: Trä
Fasad: Stående träpanel
Takbeklädnad: Tegel
Fönster: 3-glasfönster
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Värmepump-luft/vatten och vedkamin

övrigt: Huvudbostaden har gemensamt elabonnemang med sidobostaden. Elförbrukningen i sidobostaden härleds genom elundermätare. Bostäderna har även gemensamt vatten och avlopp. Avloppsanläggningen är även gemensam med fastigheten Dalboda 4:1 (maskinhall och byggbodar).

Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Sidobostaden

Byggnadstyp: 1 plan
Byggnadsår: 1911
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Köket i torpet renoverades 2013. Taket byttes 2019.
Internetanslutning: Fastighetsägaren har tecknat avtal om anslutning till fibernätet via IP-Only. Inkoppling/installation har inte genomförts och någon exakt tidpunkt är inte känd. Kostnaden för installationen är cirka 8 000 kr för extrainstallationen till sidobostaden. Betalning ska ske efter att anslutning genomförts. Om fakturan inte förfallit vid kontraktstecknande övergår betalningsskyldigheten för installationen på en köpare.
Driftkostnad, kommentar: För beräkning av uppvärmnings- samt elkostnaden har ett elpris om 1,25 kr per kWh använts. Kostnadsberäkningarna är baserade på säljarens uppgifter samt energiförbrukningen angiven i energideklarationen. Spekulanter bör själva kontrollera samtliga uppgifter.

Byggnadssätt

Uppvärmning: Direktverkande el samt vedspis och vedkamin

övrigt: Bostaden är uthyrd tills vidare. Kallhyran är 5 000 kronor per månad. Kostnaden för sophämtning, slamtömning, el till dricksvattenpumpen samt snöröjning betalas av hyresvärden. Hyresgästen står för alla elkostnader för uppvärmning och hushållsström som debiteras till självkostnadspris enligt förbrukning via elundermätare.

Fastigheten Dalboda 4:1

Säljaren vill fortsätta nyttja fastigheten Dalboda 4:1 under en femårsperiod från 2020 till och med 2024. En köpare erbjuds att ingå ett upplåtelse- /hyresavtal med säljaren. Nyttjandet kommer vara på samma sätt som idag med omlastning/förvaring av skogsplantor, förvaring av inventarier i maskinhallen samt fortsatt uppställning av de byggbodar/baracker som står bakom maskinhallen. Tänkt ersättningen till köparen för säljarens fortsatta nyttjande är 50.000 kronor per år. Fastigheten Dalboda 4:1 har eget elabonnemang så all elkostnad hänförlig till verksamheten kommer betalas av säljaren/hyresgästen. För mer information om detta kontakta ansvarig mäklare.

Delförsäljning

Utbjuden fastighet består av tre fastighetsbeteckningar. Ägaren kan tänka sig sälja fastighetsbeteckningarna Dalboda 3:1 och 3:2 separat om spekulant är intresserad att enbart förvärva dessa. Ägaren skulle då behålla fastigheten Dalboda 4:1 och fortsätta nyttja den i egen regi på samma sätt som den nyttjas i dagsläget. Alternativet för ägaren är en hyresupplåtelse av fastigheten Dalboda 4:1. För mer information om detta kontakta ansvarig mäklare.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuella fastighetsutdrag. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Maskinhall

På fastigheten Dalboda 4:1 finns en oisolerad maskinhall. Hallen är cirka 180 kvadratmeter med gjutet betonggolv och cirka 3,7 meter i invändig takhöjd. Byggnaden har två större skjutportar om cirka 3,6*3,6 meter styck sam flera mindre slagportar. Över hela maskinhallen finns ett loft för förvaring. I byggnaden är även ett mindre isolerat utrymme inrett. Utrymmet har idag duschkabin och tvättmaskin samt vattenpump/hydrofor. Fastigheten har en egen dricksvattenbrunn borrad 2008. De byggbodar/baracker som står uppställda invid maskinhallen ingår ej i fastigheten.

Övriga ekonomibyggnader

På tomten till huvudbostaden finns enklare bod med trästomme och bra plåttak som bland annat inrymmer jordkällare och f.d. spannmålsmagasin.

På fastigheten Dalboda 4:1 finns utöver maskinhallen ett äldre lider med trästomme och plåttak.

Stall och lada

Stall om cirka 100 kvadratmeter med murade väggar, överbyggnad av trä. Stallet har cirka 2,4 meter invändig takhöjd och tre större boxar i trä. Överbyggnaden inrymmer en höskulle. Sammanbyggt med stallet är en lada om cirka 130 kvadratmeter med trästomme uppdelad på fyra fack varav två har betonggolv. Taket på hela byggnaden byttes 2014.

Åker- /betesmark

Fastighetens åkerareal är enligt taxeringen och SAM-ansökan 3 hektar. Marken är väl samlad invid gården. Jordarna är övervägande sandblandande vilket gör marken lämplig till bete under stor del av året. Marken är muntligt upplåten till en granne men finns att nyttja för en köpare från våren 2020.

Ekonomi

Pris 3600000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 1 833 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 336 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 1 247 000 kr, Åkermark 112 000 kr, Ekonomibyggnader 138 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg, 0380-2008/129.1
Rättigheter last: Avtalsservitut Starkströmsledning, 0380IM-07/17527.1
Gemensamhetsanläggningar: Uppsala Karlsäter GA:2. Den årliga avgiften för vägföreningen uppgår till cirka 200 kronor.

Övrigt

Fastigheten är belägen 9 km från Björklinge och 27 km från Uppsala. I Björklinge finns förskola, skola årskurs 1-9, mataffär, bensinstation, pizzeria. Precis utanför fastigheten finns busshållplats där länsbuss 821 går regelbundet till Uppsala och Tierp.

Vägbeskrivning

Från Uppsala: Kör länsväg 600 (gamla E4) norrut cirka 27 kilometer (genom Björklinge & Läby samhällen). Cirka 2,5 km norr om Läby ligger fastigheten på vänster sida om vägen. Adress: Dalboda 4, 743 72 Björklinge.

HitCounter